top of page

   Vores historie
English version below

Mit navn er Else og jeg opdrætter Klassiske sibiriske katte.

Mine katte lever sammen med mig og sover gerne i arm.

Det var p.g.a. mit barnebarn Elizabeths allergi jeg fik sibiriske kat, da hun ikke tåler andre pelsdyr.

 

Det var en stor overraskelse for mig at lære den sibiriske kat at kende.

Den sibiriske kat er kælen, intelligent, legesyg ja simpel hen fantastisk, de har en helt specielt personlighed som bjergtager alle der lærer dem at kende. 

Jeg har tidligere opdrættet perserkatte men måtte opgive det p.g.a. Elizabeths allergi. Og jeg har opdrættet sibiriske katte siden 2005.

Race beskrivelse af den sibiriske kat:

Katten er middel til stor, hunner vejer 3,5 - 5-6 kg som regel mindre end hanner der kan veje 4.0 - 7-8 kg.

 

Den sibirisk kat er en semi-langhårs kat.

Hovedet er lidt længere end det er bredt, blødt afrundet.
Panden bred og lettere afrundet. Højtplacerede og veludviklede kindben. Næsen bred og af middel længde, profilen skal være svag indadbøjet, men ikke med stop.

Hagen let tilbageskrånede, i profil danner den en kurve fra overlæben til ørerne er placeret med god afstand  imellem, let foroverbøjede, af middelstørrelse med vel udviklet hår i ørene og tuffer på toppen. Øjnene store, let ovale og skråtstillede, med god afstand imellem.

Det er en muskuløs kat, med en veludviklet knoglebygning. En stærk hals og bredt bryst. Benene stærke og af middel længde. Poterne store, runde og med tuffer. Halen lang, tyk og med afrundet spids.

Pelsen er halvlang, veludviklet og meget tæt underuld.

 

I 1992 blev de første sibiriske katte eksporteret fra Rusland, i 1997 blev den godkendt som race i

Fife (Federation International Felin) det internationale katteforbund og endelig fik den sibiriske kat i 1998 certifikatrettigheder.

Dermed var den sibiriske kat parat til at indtage div. udstillinger.

Jeg er medlem af DARAK en af de 3 hovedklubber under Felis danica som er medlem af FIFE (Fédération Internationale Féline)

Jeg har gennemgået DARAK´s opdrætter kursus og er således certificeret opdrætter.

Jeg udstiller mine katte fordi jeg kan lide at få dem professionelt bedømt, det er spændende og dejligt at mødes med andre katte elskere.

Det sikre også at mit opdræt har racetypiske katte, vurderet af dommere fra hele Europa.

Hvis du vil se mine kattes udstillings resultater skal du under fanen "KATTE" klikke på "MERE OM MIG" på den kat du vil vide mere om.

Fra tid til anden har jeg killinger til salg, se under "KILLINGER" og "PLANER".

Jeg kan også have en voksen kat der skal have et nyt hjem, når den ikke skal bruges i avl mere.

Info finder du i "OMPLACERINGER"

Jeg har alle mine katte forsikret i Agria dyreforsikring.

Med venlig hilsen

Else 

                                               

                                                        Our history

I Else have a breed of Classic Siberian cats. My cats live with me and like to sleep in arms.

It was p.g.a. my granddaughter Elizabeth's allergy I got Siberian cat, as she does not tolerate other fur animals.

It was a big surprise for me to learn the Siberian cat to know.

The Siberian cat is affectionate, intelligent, playful and simply fantastic, they have a very special personality that captivates everyone who gets to know them.

The Siberian cat is a semi-long-haired cat.

I have previously bred Persian cats but had to give it up p.g.a. Elizabeths allergy. I have been breeding Siberian cats since 2007. Breed description of the Siberian cat:

The cat is medium to large, females weigh 3.5 - 5-6 kg usually smaller than males that can weigh 4.0 - 7-8 kg.

The head is slightly longer than it is wide, softly rounded. Forehead wide and slightly rounded. Highly placed and well-developed cheekbones.

Nose wide and of medium length, the profile should be slightly bent inwards, but not with stops. The chin is slightly sloping back, in profile it forms a curve from the upper lip to the ears are placed at a good distance between, slightly bent forward, of medium size with well-developed hair in the ears and tufts on the top. Eyes large, slightly oval and oblique, with good distance between.

It is a muscular cat, with a well-developed bone structure. A strong neck and broad chest. Legs strong and of medium length. Paws large, round and with tufts. The tail is long, thick and with a rounded tip.

The coat is half-length, well-developed and very dense undercoat.

In 1992, the first Siberian cats were exported from Russia, in 1997 it was approved as a breed in Fife (Federation International Felin) the International Cat Federation and finally the Siberian cat in 1998 received certificate rights. Thus, the Siberian cat was ready to ingest div. exhibitions.

I am a member of DARAK one of the 3 main clubs under Felis danica which is a member of FIFE (Fédération Internationale Féline).

I have completed DARAK's breeder course I am thus a certified breeder. ​

I show my cats because I like to have them professionally judged, it is exciting and nice to meet other cat lovers. It also ensures that my breeding has breed-typical cats, judged by judges from all over Europe.

If you want to see my cats' show results, under the tab "CATS" click on "MORE ABOUT ME" of the cat you want to know more about. ​ From time to time I have kittens for sale, see under "KITCHENS" and "PLANS". ​ ​

 

Yours sincerely ​ Else ​ ​

Drawing of Wool Yarn
Illustrated Cat
bottom of page