top of page

Når du køber en kat hos mig:
English version below

 

                                                           Avlskat:

Ved køb af killing til avl skal køber have registreret opdrætternavn eller have søgt det, ligesom det er vigtigt,

at køber har indgående viden om racen og vil videreføre det store avlsarbejde, der på nuværende tidspunkt har

resulteret i den sunde, stabile og smukke katterace vi kender i dag.

 

Køber forpligter sig til at følge sundhedsprogrammet omkring HCM scanninger og PKD.

Killingen / katten  må ikke anvendes i avl med Neva Maskerade katte

Killingen vil:

 • Have sundhedsattest udfyldt af dyrlægen

 • Være vaccinationer som 10 0g 14 uger. Derefter skal katten vaccineres hvert år.

 • Være mikrochipset og registreret i Dansk Katte register, hvis killingen skal bo i Danmark.

 • Have Dansk FIFé stamtavle,  

 • Fået ormekur efter dyrlægens anvisninger

 • Derudover skal killingen / katten hvis den skal eksporteres til udlandet, være rabies vaccineret  og have international pas, have et ekstra dyrlæge tjek før der skal til det nye land.

 • Have kontrakt underskrevet af både sælger og køber

.

Killingen kan få taget tests eller supplerende vaccinationer efter købers ønske, mod merbetaling i følge dyrlæge regning

Med killingen følger en killingepakke med lidt foder og kattegrus som killingen er vandt til.

Killingen vil være forsikret i 2 år for arvelige defekter som ikke kunne have været opdaget ved salget.

Ved reservation af en avlskilling, betales 5.000 kr. i depositum som er jeres sikkerhed for, at jeg ikke sælger katten til anden side og min sikkerhed for, at reservationen er reel.

Når jeg modtager reservations gebyret  sender jeg en kvittering.

Hvis du har reserveret en killing og har betalt reservations gebyr og derefter fortryder kan reservations gebyr ikke

kræves betalt tilbage.

Jeg forbeholder mig retten som sælger til at afbryde handlen hvis jeg som sælger ikke føler at handlen er til kattens bedste.

I givet fald tilbagebetales betalingen for reservationen.

Pris på en Avlskat : minimun  15,000- kr. (2,000 euro) afhængig af de linier der ligger bag.

 

 

Hvis du ønsker at komme på min venteliste til en killing koster det et gebyr på  500,-kr. som refunderes

ved køb af en killing hos mig. Du kan slettes af ventelisten hvis det ikke længere er aktuel for dig at købe kat hos mig eller du har fundet en kat et andet sted, men gebyret tilbagebetales ikke. 

                                   Kælekat / Udstillingskat:

 

 

 

      Killingen vil have:

 • Sundhedsattest udfyldt af dyrlægen

 • Være vaccineret som 9 uger og som 13 uger og er såleder fuld vaccineret. Katten skal herefter vaccineres hvert år.

 • Være mikrochipset,   

 • Have Dansk FIFé stamtavle

 • Fået ormekur efter dyrlægens anvisninger

 • Registreret i Dansk Katteregister, hvis killingen skal bo i Damnark.

 • Have kontrakt underskrevet af både sælger og køber

 • Første års medlemskab af Darak

 • have sygeforsikring til killingen er 18 uger og som køber kan overtage hvis det ønskes.

 • får noget killingefoder med, samt noget vanlig kattegrus med.

 • killingen kan først flytte hjemmefra når den er 14 uger

For en kælekat vil der være avlsforbud og katten skal neutraliseres før den bliver kønsmoden omkring 5-6 mdr. alderen.

Killingen er forsikret i 2 år for arvelig defekter som ikke kunne have været opdaget ved salget. Jeg vil gerne mødes med

dig/jer der køber kat af mig, da det er vigtig for mig, at mine katte kommer til det rigtige hjem.

 

Det kan være at jeg ønsker at killingen kommer på udstilling sammen med sine søskende, hvis den nye ejer er indforstået

med dette. Det vil så aftales med den nye ejer, som jeg naturligvis håber vil deltage i udstillingen.

Ved reservation af en kælekilling, betales der 3.000 kr.

Reservations gebyret er din sikkerhed for, at jeg ikke sælger katten til anden side og min sikkerhed for, at reservationen er reel.   

Når du har reserveret en killing og har betalt reservations gebyr og du derefter fortryder, betaltes reservations gebyr ikke tilbage.

Når jeg modtager reservations gebyret  sender jeg en kvittering.

Hvis du har købt en killing hos mig og af en eller anden grund ikke kan beholde katten, du forpligter dig til først at give mig besked før katten sættes til salg, jeg kan måske/evt. hjælpe dig med at finde et nyt hjem.

Du forpligter dig også til at katten bliver neutraliseret før den flytter fra dig til et nyt hjem.

Jeg forbeholder mig retten som sælger til at afbryde handlen hvis jeg som sælger ikke føler at handlen er til kattens bedste.

I givet fald tilbagebetales betalingen for reservationen.

Hvis du vil udstille killingen, er det en god ide at oplyse det før evt. valg af killing, så vi i fællesskab kan finde den helt rigtige killing til dig.

Hvis jeg skal beholde en killing længere end til den er 14 uger gammel, aftales det for hver enkelt killing.

Der betales så 60 kr. pr. dag/ 400 kr. pr. uge.

Pris på en Kælekat  9.000,- kr.

    Udstilling:

Jeg tilbyder råd og vejledning, hvis du ønsker at udstille og ikke har prøvet det før. Jeg hjælper dig, og går gerne med.

 

Det er vigtigt at sige at jeg ikke kan garantere for kattens udstillingsresultater.

Dette afhænger af kattens opvækst/udvikling, hvordan du har gjort din kat klar til udstillingen og dommerens valg.

 

En kat der kan udstilles betyder at katten ikke har fejl eller mangler der diskvalificere den i forhold til racens standard.

 

Selvom en killing ikke har nogen fejl eller mangler, betyder det ikke nødvendigvis at den er udstillingsegnet.

En kat der skal udstilles skal kunne lide det, den skal have det helt rigtige temperament.

En udstilling er en skønheds konkurrence hvor det er op til dommeren hvem de bedst kan lide, og ikke et udtryk for

om katten er god eller dårlig.

                                                 English

When you buy a cat from me: Show tax or Breeding tax: When buying a kitten for breeding, the buyer must have registered

the breeder's name or have applied for it, just as it is important that that the buyer has in-depth knowledge of the breed

and will continue the great breeding work that has currently resulted in the healthy, stable and beautiful cat breed we know today.

Buyer undertakes to follow the health program around HCM scans and PKD.

                                       The kitten / cat must not be used in breeding with Neva Maskerade cats

The kitten will:

Have health certificate completed by veterinarian

Be vaccinations like 9 0g 13 weeks. Thereafter, the cat must be vaccinated every year.

Be the microchip and registered in the Danish Cats register if the kitten is to live in Denmark.

Have Danish FIFé pedigree, Received deworming according to the vet's instructions In addition,

if the kitten / cat is to be exported abroad, be rabies vaccinated and have an international passport,

have an extra vet check before going to the new country.

Have contract signed by both seller and buyer .

The kitten can have tests or supplementary vaccinations taken at the buyer's request, at an additional cost according to the vet's expense.

The kitten comes with a kitten package with some food and cat litter that the kitten is used to. The kitten will be insured for 2 years for hereditary defects that could not have been discovered at the sale.

When booking a breeding penny, a DKK 5,000 deposit is paid, your guarantee that I will not sell the cat to another party and my guarantee that the reservation is real. When I receive the reservation fee I will send a receipt. If you have booked a kitten and have paid the booking fee then regret the booking fee may not be charged back. I reserve the right as a seller to suspend the transaction if I, as the seller, do not feel that the transaction is in the cat's best interests. In that case, the payment for the reservation will be refunded.

               

 

        Price of a Breeding Tax: minimum DKK 15.000,-kr  (2.000 euros) depending on the lines behind it.

If you want to get on my waiting list for a kitten, it costs a fee of 500, -kr. which is refundable upon purchase of a kitten from me. You can be deleted from the waiting list if it is no longer relevant for you to buy a cat from me or you have found a cat elsewhere, but the fee is not refundable.

                                                                                           

                                                                               Pet Cat / Show Cat:

The kitten wants:

Health certificate completed by the veterinarian

Be vaccinated as 9 weeks and agan 13 weeks. The cat must then be vaccinated every year.

Be the microchip,

Have Danish FIFé pedigree Received deworming according to the vet's instructions Registered in the Danish Cat Register if the kitten is to live in Damnark.

Have contract signed by both seller and buyer

First year membership of Darak

have health insurance for the kitten is 16 weeks and which the buyer can take over if desired.

For a pet cat, there will be a breeding ban and the cat must be neutralized before it becomes sexually mature at approx. 6 months of age.

The kitten is insured for 2 years for hereditary defects that could not have been discovered at the sale.

I would like to meet with you who buy a cat from me, as it is important to me that my cats come to the right home.

Membership of Darak (cat club)

The kitten will get some regular food, as well as some cat litter. It may be that I want the kitten to come to the show with his siblings, this is agreed with the new owner, who is of course welcome to participate in the show.

                                         When booking a pet, DKK 3.000 is paid.

The reservation fee is your assurance that I am not selling the cat to another party and my assurance that the reservation is real. Once you have booked a kitten and have paid the booking fee and you then regret, the booking fee was not refunded. When I receive the reservation fee I will send a receipt. If you have bought a kitten from me and for some reason can not keep the cat, you undertake to first let me know before the cat is put up for sale, I may / possibly. help you find a new home. You also commit to having the cat neutralized before it moves from you to a new home. I reserve the right as a seller to suspend the transaction if I, as the seller, do not feel that the transaction is in the cat's best interests. In that case, the payment for the reservation will be refunded.

If you want to show the kitten, it is a good idea to inform it before possible. choice of kitten so that together we can find the perfect kitten for you.

If I have to keep a kitten longer than until it is 14 weeks old, it is agreed for each individual kitten. DKK 30 is then paid per. day / DKK 210 per week.

                                                                             Price of a Pet Cat DkK 9.000,-

                                                                      Exhibition:


I offer advice and guidance if you want to exhibit and have not tried it before. I help you, and gladly go. It is important to say that I can not guarantee the cat's show results. This depends on the cat's upbringing / development, how you have prepared your cat for the show and the judge's choice. A cat that can be shown means that the cat has no faults or shortcomings that disqualify it in relation to the breed's standard. Even if a kitten has no faults or shortcomings, it does not necessarily mean that it is suitable for show. A cat to be exhibited must like it, it must have just the right temperament.

bottom of page